Speciallægeerklæring

En speciallægeerklæring er en rapport på omkring 5 sider, som skal give en upartisk, lægefaglig og fyldestgørende redegørelse for f.eks. følger af skader, om der er baggrund for forskellige sociale ydelser eller f.eks. arbejdsprøvning.

Speciallægeerklæringen udarbejdes  af en speciallæge i et relevant speciale sammen med borgeren. Ortopædkirurgi er ofte et relevant speciale, da det bl.a. omfatter arme, ryg og ben.

Speciallægen modtager sagsakter fra dem, der bestiller speciallægeerklæringen, og borgeren – den skadelidte – anbefales selv at medbringe materiale, hvis det ønskes.

Speciallægen udfærdiger speciallægeerklæringen i samarbejde med borgeren på baggrund af en samtale og en grundig lægelig undersøgelse. Når speciallægeerklæringen er skrevet, sender speciallægen den til rekvirenten. Borgeren har aktindsigt.

Hvem betaler speciallægeerklæringen?

Den, der bestiller speciallægeerklæringen, betaler speciallægeerklæringen.

Speciallægen, der skriver speciallægeerklæringen, er ikke dog ansat af rekvirenten/den, der bestiller erklæringen, men aflønnes per speciallægeerklæring.

Speciallægen udfærdiger således en del af baggrunden for en afgørelse, men deltager ikke i selve afgørelsen.

Afgørelsen træffes af den institution, der bestiller og betaler speciallægeerklæringen, og institutionen har det fulde ansvar for afgørelsen.

Hvem bestiller en speciallægeerklæring?

En speciallægeerklæring kan principielt bestilles af alle. I praksis er det f.eks. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadestyrelsen), et forsikringsselskab, en advokat eller en offentlig myndighed.

Hvad anvender man en speciallægeerklæring til?

En speciallægeerklæring anvendes som baggrund for afgørelser i flere sammenhænge, f.eks. i forbindelse med arbejdsskader og forsikringssager med personskade eller i forbindelse med den sociale lovgivning f.eks. ved afgørelse om arbejdsprøvning eller fleksjob. Desuden ved tilkendelse af sociale ydelser som revalidering, førtidspension og invalidebil.

Valg af speciallæge

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen fremsender en blanket med forslag til 3 speciallæger med relevant speciale i rimelig nærhed af skadelidte. Man kan afkrydse en af disse 3 eller vælge selv at anføre den speciallæge, man ønsker, i blankettens tomme rubrik.

Læs mere om arbejdsskader her.

 

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskabet fremsender typisk også 3 forslag til speciallæger i relevante specialer i nærheden af skadelidte. Man skal aktivt rette henvendelse til selskabet hvis man ønsker selv at bestemme speciallægen med et relevant speciale, men forsikringsselskabet vil sjældent modsætte sig.

 

Offentlige myndigheder

En offentlig myndighed som f.eks. en kommune bestemmer typisk selv speciallægen, og der er for borgeren begrænset mulighed for indflydelse.

Det er generelt et princip at skadelidte og speciallægen ikke er i familie eller gode venner, ligesom det kan være problematisk, hvis speciallægen har været dybt involveret i skadelidtes/borgerens behandling. Gensidig tillid til speciallægen er vigtig.

Klage, anke, genoptagelse

I forbindelse med arbejdsskadestyrelsen gælder det, at afgørelser inden for 4 uger kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse. Afgjorte sager kan genoptages 5 år efter afgørelsen ved ændringer i sagsgrundlag. Sagen forældes 20 år efter skaden.

I forbindelse med forsikringsselskabers afgørelser skal der først klages til selskabet, herefter til arbejdsskadestyrelsen, hvis det drejer sig om erstatning for mén, og ved andre forhold til ankenævnet for forsikring. Der er en 2- og 5-årig forældelsesregel.

Afgørelser fra sociale institutioner kan ankes til den sociale ankestyrelse.

Patientforsikringens afgørelser kan ankes til patientskadeankenævnet inden for 3 måneder.

Ved alle afgørelser skal anke/klage-muligheder og frister meddeles skadelidte.

Dette er en kort redegørelse. Jeg anbefaler altid, at der opsøges specifikke oplysninger hos den afgørende instans.


Kontakt

Go to next/previous page

Hans Henrik Strange-Vognsen,

Speciallæge i Ortopædkirurgi,

Overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød

 Du kan læse mere om mig her.

 

  • 2071 0703
  • Dr.strange@dadlnet.dk